ΑΡΤΕΜΙΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ (Τ2ΕΔΚ-02836)

Ασφαλής Διαχείριση Ιχνηλάτησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με χρήση Κατανεμημένων και Ενσωματωμένων Μηχανισμών Ασφάλειας.

Διάρκεια Έργου: 30/09/2021 – 29/12/2023

Αντικείμενο Έργου: Η εταιρεία iTrack συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο 2021 στο έργο με τίτλο Ασφαλής Διαχείριση Ιχνηλάτησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με χρήση Κατανεμημένων και Ενσωματωμένων Μηχανισμών Ασφάλειας, ακρωνύμιο ΑΡΤΕΜΙΣ και κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-02836. Το έργο εντάσσεται στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η ανάπτυξη μιας κατανεμημένης αρχιτεκτονικής τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και υλικού, για την ασφάλεια των διαδικασιών και των δεδομένων ιχνηλάτησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία θα βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες blockchain και έξυπνων συμβολαίων, καθώς και σε ενσωματωμένα συστήματα ασφάλειας. Η εν λόγω αρχιτεκτονική θα προσφέρει μια κατανεμημένη υποδομή εμπιστοσύνης (distributed trust infrastructure), μηχανισμούς ασφάλειας για τον εξατομικευμένο έλεγχο πρόσβασης (fined-grained access control), για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων (data privacy), καθώς και ενσωματωμένους μηχανισμούς αυθεντικοποίησης συσκευών (device authentication), προστασίας κλωνοποίησης (unclonability) και αξιοπιστίας των εμπλεκόμενων τεχνολογιών IoT ιχνηλάτησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το προτεινόμενο έργο θα επιφέρει (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα) σημαντικές τεχνολογικές, οικονομικές, ερευνητικές και κοινωνικές επιπτώσεις και σημαντικά οφέλη για όλους τους εταίρους αλλά και για την Εθνική Οικονομία δίνοντας έμφαση σε:

  • Ανάλυση/εντοπισμός αδυναμιών ασφάλειας σε υφιστάμενες υπηρεσίες και προϊόντα ιχνηλάτησης
  • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών ασφάλειας με δυνατότητα μεταφοράς σε άλλα προϊόντα/υπηρεσίες και τομείς
  • Μείωση επί μέρους χαρακτηριστικών διαχειριστικού κόστος
  • Παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών ιχνηλάτησης και βελτίωση της αποδοχής των υπηρεσιών αυτών από τους B2B πελάτες.

Δράση: Η Χρηματοδότηση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02836).

Ποσό: 960.650,00€

Ιστοσελίδα έργου: https://artemis.cs.unipi.gr/about/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ενημέρωση & Παραγγελίες (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00): 211-715-8305

Τεχνική Υποστήριξη (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00): 211-715-8690

Fax: 211-715-8689

Έδρα: Λ.Κηφισού 59, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233

email: info@itrack.gr

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ